Visie Gezinshuiscoaching

Zoveel mogelijk kinderen in een gezin laten opgroeien

Dit belangrijke uitgangspunt van de Jeugdwet is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Het implementeren van dit uitgangspunt heeft flinke consequenties voor de invulling van jeugdzorg. Als gevolg hiervan zullen veel meer kinderen geplaatst worden in gezinshuizen, als alternatief voor wonen in een leefgroep.

Gezinshuisouders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, opvoeding en begeleiding van uithuisgeplaatste jongeren met complexe problematiek. Een gezinshuis biedt een opvoedingsklimaat waarin de kracht van het gewone leven een belangrijke rol speelt. Het is een natuurlijk systeem, waarin gezinshuisouders hun eigen gezinsleven en sociaal netwerk inzetten als hulpverleningsvorm.

Op het kind gerichte ondersteuning wordt verleend door binnen het werkveld gespecialiseerde orthopedagogen, gedragswetenschappers en trainers/opleiders. Gezinshuisouders vergroten en verdiepen voortdurend vakinhoudelijke kennis op het gebied van pedagogiek en de problematieken van deze kinderen (trauma, hechting, gedrag, enz.).

Er is echter meer nodig om gezinshuisouders te ondersteunen in hun vak en juist dat is wat de gezinshuiscoach biedt.

Het werk van de Gezinscoach

Vitaliteit

Het gewone leven is geen klinische setting.

:Gezinshuisouders kunnen onmogelijk 24 uur per dag hun pedagogisch verantwoorde pet op hebben. Daarnaast vraagt dit werk om een enorme portie vitaliteit. Het is continu schakelen tussen verschillende, vaak tegengestelde, belangen op het gebied van:

 • eigen en inhuisgeplaatste kinderen (matching, onderlinge relatie, veiligheid);
 • de partnerrelatie (vrije tijd, aandacht voor elkaar, ruimte voor eigen levensvragen);
 • interpersoonlijke tegenstellingen: conflicterende rollen binnen jou als persoon; je rol als ouder, partner, opvoeder, kind, professional;
 • samenwerking met alle belanghebbende partijen;
 • het contact met familie van inhuisgeplaatste kinderen;
 • het gezond houden van de eigen onderneming.

Professionele nabijheid

Professionele nabijheid is het op verantwoorde wijze dichtbij en gelijkwaardig aan het kind staan en tegelijkertijd zorgverantwoordelijkheid nemen. Om dit te kunnen bieden is doorlopende begeleiding nodig in een setting met veel empathie, onvoorwaardelijke acceptatie, congruentie, betrouwbaarheid en veiligheid.

Parallelle processen

Er zijn regelmatig overeenkomsten tussen wat er bij een kind gebeurt en het eigen proces van een gezinshuisouder. De bagage die een gezinshuisouder meeneemt zorgt voor het talent om aan te kunnen sluiten bij een hulpvraag. Tegelijkertijd kan het een valkuil zijn, wanneer het eigen proces op het kind wordt geprojecteerd. Professionaliteit begint bij het willen onderkennen van deze parallelle processen en het blijvend bewust maken van wat er allemaal speelt.

Ondernemerschap en regie

De organisatie van het gezinshuis in relatie tot het krachtenveld daaromheen vraagt om stevige regie en een heldere positionering van gezinshuisouders.

De Gezinshuiscoach:

 • is een onafhankelijke begeleider die het welzijn van de gezinshuisouders voorop stelt, daarop bevraagt, coacht en ondersteunt;
 • is de partner die meekijkt, meedenkt en een spiegel voorhoudt;
 • bouwt een duurzame begeleidingsrelatie met de gezinshuisouders op om tot een dieper niveau van reflectie te kunnen komen;
 • creëert professionele nabijheid en maakt het mogelijk vanuit gelijkwaardigheid gezinshuisouders in hun kracht te zetten en te houden;
 • is voor de gezinshuisouders de vertrouwenspersoon waar ze door de jarenlange verbinding op terug kunnen vallen en die hen steviger maakt in hun professionaliteit;
 • verbindt zich met het kwaliteitskader van het Netwerk GezinshuisCoaching;
 • kent en onderschrijft deze visie en laat die leidend zijn in de coaching.